NORM KADRO NEDİR?

norm kadro nedir,norm kadro ne demek, Norm kadro ne demektir ,norm kadro nasıl hesaplanır ,norm kadrosu ne demek, Çok fazla çalışanımız var, kariyer haritaları, Norm Kadro, Norm Kadro Kaç Kişi Olmalı, Norm Kadro Nasıl Hesaplanır, Norm Kadro Nedir

NOrm kadroMilli Eğitim Bakanlığı, öğret­men kadrolarının branşlar bazın­da okul ve kurumlar itibariyle da­ğılımına esas olacak kriterlerin belirlenmesi için bir yönetmelik hazırlamıştır.

Bu yönetmelik Ba­kanlar Kurulu’nda görüşülerek 16.7.1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekinde 10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak esas alınacak ilkeler 3.11.1999 ta­rih ve 1999/90 sayılı genelge ile vali­liklere gönderilmiştir. bunu takibende uygulamadaki aksaklıkları gidermek için yine norm kadro ile ilgili bir çok genelge yayınlanmıştır.

Norm Kadro Yönetmeliği’nin amacının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Her derece ve türdeki ör­gün ve yaygın eğitim kurumundan ve diğer eğitim kurumlarının öğretmen sayılarının belli bir esasi ve usule göre belirlenmesini sağlamak” ol­duğu belirtilmektedir.

Yine yönetmeliğin gerekçesi ve dayanağı bölümünde “ülke düzeyinde insan gücü (öğretmen) kaynakları­nın yerinde verimli kullanımını sağlayacak, eğitim yönetimi ve çalışmalarında niteliği çağdaş normlara” yükseltmek için hazır­landığı ifade edilmektedir. Daha doğrusu bu yönetmelik okullarda kadro fazlası öğretmenleri daha verimli bir şekilde istihdam et­mek ve öğretmensiz okul bırak­mamak amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Amaç ve ilkeleri çok iyi belirlenmiş olmasına rağmen, içerdiği unsurlar bakımından, eğitim çalışanlarının huzursuzluğuna yol açmıştır. Esasında aksaklıklar giderilse ve gerekli tarafların görüşleri alınarak uygulamadaki haksızlıklar ve eşitsizlikler kaldırılsa, norm kadro ülkemizin gelişmesi ve eğitimde kalitenin yakalanması açısından son derece önemli ve zaruridir.

Norm kadro sözlük anlamı itibariyle kural kadro, kurala bağlanmış kadro demektir. Norm kadro ;Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda özelliklerine göre görev alacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretmenlerin 4359 sayılı Kanunun koyduğu ilkelere uygun olarak, yapılan sayısal tespitidir. ve takibinde;

(bu tespit yapılırken endüstriyel öğretim yapan okullardaki bölüm şefleri unutulmuştur.)

Okul veya kurum bazında verilecek hizmetin haftalık saat, belirlenen sayıda öğrenciden oluşması gereken şube sayısı ya da hizmet sunulacak nüfus, çırak sayısı gibi ölçütlerin saptanması, sonra yapılan bu sayısal saptamaya paralel olarak Sayıştay vizeli kadronun tahsis edilmesi, görevlendirilecek personelin de tahsis edilen kadrolarla ilişkilendirilmesidir.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarının belli bir esas ve usule göre belirlenmesini sağlamaktır.

Bugün norm kadro sıralamasının nasıl yapılacağı konusunda tereddütler vardır. Ama benim bu kitabı hazırlar iken edindiğim kanaat şudur. Norm kadro ilk defa uygulanırken öğretmenlerin hizmet puanlarına göre bir sıralama yapılır. Ve bu öğretmenler norm kadro sayısı kadarı norm kadro ile ilişkilendirilir. diğerleri de norm kadro fazlası olarak belirlenir. Bu işlemden sonra o eğitim bölgesine, okula veya koordinatör okula herhangi bir sebeple atanan öğretmen var ise branşında norm kadro fazlası isimlendirme çizelgesinin en altına geçer.müdür yardımcılarının istifası halinde de bu işlem geçerlidir puanı kaç olursa olsun norm kadro fazlası isimlendirme çizelgesinin en altında sıraya geçer.

 

Kısacası norm kadro isimlendirme ve norm kadro fazlası isimlendirme çizelgeleri ilk defa yapılırken öğretmenlerin hizmet puanları göz önünde bulundurulmalıdır. Bundan sonra o okula atananlar için takvim geçerlidir. Ve sıralamanın en arkasına okula atanma tarihlerine göre sıraya geçerler .

İhtiyaç halinde Norm kadronun içine norm kadro fazlası sıralamasındaki ilk öğretmen girer, norm kadrodan çıkarken de eğer sonradan norm kadroya dahil olan varsa o öğretmen çıkar ilk defa norm kadrodan öğretmen çıkacaksa puanı en düşük olan çıkar. Yani norm kadroya en son dahil olan en önce çıkar( puanının yüksek olması önemli değildir). norm kadro fazlası bir öğretmen benim hizmet puanım yüksek norm kadronun içine girmem gerekir deme hakkına sahip değildir.

Koordinatör okullarda yapılan bir yanlışlık ise şudur, bütün okullardan gelen norm kadro fazlalıkları branş branş tekrar sıralamaya tabi tutulmaktadırlar. Bu yanlış bir uygulamadır çünkü her okulun norm kadro fazlası sıralaması ayrı olmalıdır.

Ahmet Kandemir

 

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

PERSONEL ALIMLARI

 

Personel alımı

Güncel iş ilanlarını bulacağınız bölümde,kamu kurum ve kuruluşlarından,özel sektör personel alımlarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.

>>Devam Edin

 

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ