İstanbul Bİlgİ ve İletİŞİm üzerİne İŞ fİkİrlerİ

ve hİbe desteklerİ

2013 2013 hibe destekleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hibe desteği alan iş fikirleri hibe destekleri hibe destekli projeler hibe projeleri iş fikirleri İstanbul İstanbul iş fikirleri istanbul kalkınma ajansı iş fikirleri istka mali destek programı istka örnek projeler kalkınma ajansları hibe destekleri mali destek projeleri örnek iş fikirleri

İka

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı(İşletmeler)
Programın Amacı : İstanbul BİT sektörünün inovasyon kabiliyeti, işbirliği olanakları ve rekabetçiliğinin güçlendirilerek İstanbul Bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: BİT sektöründe diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
Öncelik 2: BİT sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında altyapı, inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik
işbirliklerinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.
SON BAŞVURU TARİHİ 07/02/2013

BİT sektöründe işletmeler için örnek iş fikirleri ve projeleri
1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması
2. Mobil finans alanında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi
3. Üniversite-iş dünyası işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
4. Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
5. Başlangıç aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
6. BİT sektöründe ar-ge faaliyetlerinin finansmanı alanında danışmanlık yapacak bir platform oluşturulması
7. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
8. Gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi cihazların tasarlanması
9. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ  – Kar Amacı Güden İşletmeler
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
- Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletme olması,
- Merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) teklif çağrısı ilan tarihinden
en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,
- Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması,
aracı olarak hareket etmemesi.

Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvuru için hazırlanması gereken dokümanlar öncelikle, www.istka.org.tr adresinden ulaşılacak olan
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
Bu sistem üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir:
EK A : Başvuru Formu
EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3)
EK C : Mantıksal Çerçeve
EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri
Aşağıda yer alan dokümanlar ise aynı sistem üzerindeki şablona uygun olarak bilgisayar ile doldurulduktan
sonra sisteme yüklenmelidir:
EK E : İş Planı
EK G : Destekleyici Belge Örnekleri
Bunlar haricindeki destekleyici belgeler tarayıcı ile elektronik ortama geçirildikten sonra *.zip veya *.rar
formatında sıkıştırılarak KAYS sistemine yüklenmelidir

Başvuru Linki ve Formları Pdf Halinde bu linkten indirebilirsiniz.

 

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

PERSONEL ALIMLARI

 

Personel alımı

Güncel iş ilanlarını bulacağınız bölümde,kamu kurum ve kuruluşlarından,özel sektör personel alımlarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.

>>Devam Edin

 

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ