2013 YILI AB HİBE PROGRAMI

ab destekleriGirişimciler için süper bir haber daha,2013 yılında AB hibe programının hangi alanlarda verileceği ve detayları belirlendi.İşte haberin detayları;

ÖNCELİKLİ ALANLAR

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) AB Uzmanı Selen Akses, “2013 için yapılan çağrılarda özelikle sağlık, bilgi-iletişim teknolojileri, nanobilim, nanoteknoloji, yeni üretim teknolojileri alanlarında yürütülen projelere öncelik verildiğini görüyoruz” diyor.

Malum, Avrupa yaşlı bir nüfusa sahip. Bu yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak projelere de öncelik veriliyor. Eğer bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geliştireceğiniz projeler sağlık alanındaki uygulamalara yönelikse kabul edilme şansının artacağını belirtelim.

Bu alanlara kıyasla bütçe payı daha düşük olsa da Avrupa Birliği’nin öncelik verdiği çevre korunması da diğer tematik araştırmalar kapsamında. Bunların dışında balıkçılıktan yeni ürün geliştirmeye kadar birçok farklı alanda geliştirdiğiniz projenize fon almanız mümkün.

SAĞLIĞA 840 MİLYON EURO

7. ÇP’de 2013 çağrıların yaklaşık 840 milyon euro’su sağlık projelerine ayrılmış. Sağlık alanında açılan proje çağrılarında özellikle beyin, kalp-damar hastalıkları, kanser, enfeksiyon hastalıkları, akıl hastalıkları, antibiyotik direnci ve aşılara yönelik araştırmaların yürütülmesine destek sağlanıyor. Ayrıca “Yaratıcı İlaçlar Girişimi” (Innovative Medicines Initiative) altında açılan çağrılarla Avrupa’da aşılanmanın faydaları ve zararlarına ilişkin hızlı bir değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesine ve ilaç geliştirmede klinik verilerinin dahil edilmesine ilişkin projeler destekleniyor. Bu girişime toplam 26 milyon euro’luk bütçe ayrılmış.

SOSYAL MEDYAYA ÖZEL ÖNEM

AB, birliğin bilgiye dayalı bir ekonomiye dönüştürülmesi kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yatırımları artırmayı hedefliyor. Bunun için bilgi ve iletişim teknolojileri alanına ayrılan bütçenin oldukça yüksek tutulmuş. Bu bölümün bütçesi 705 milyon 500 bin euro.

Bu alanda açılan çağrılarla desteklenen projeler ve araştırmalar kapsamlı ve çok geniş bir yelpazede tutulmuş. Örneğin, yazılım mühendisliği ve son zamanlarda sık gündeme gelen bulut bilişim, güvenli internet ağ ve hizmet altyapıları, “Arap baharı”ndan sonra önemi artan sosyal medya, bilişsel sistemler ve robotik, gömülü sistemler ve kontrol sistemleri, dijital içerik analitiği ve dil teknolojileri gibi alanlarda yürütülecek araştırmalara maddi destek sağlanacak.

GIDA-TARIM-BALIKÇILIK DESTEKLERİ

Gıda, tarım, balıkçılık ve biyoteknoloji alanlarına 387 milyon euro tutarında bütçe ayrılmış. Bu kapsamda bitki bilimleri, bitki ve hayvan sağlığı, gıda zinciri, biyokütle, beyin araştırmaları ve antimikrobik direnç gibi birçok alanda yürütülecek araştırmalar destekleniyor.

Bu alanda Avrupa Komisyonu’nun önceliklerini, su, toprak ve ormandan gelen biyolojik kaynakların sürdürülebilir üretimi ve yönetiminin yanı sıra temiz ve verimli enerji sağlanması oluşturuyor. Diğer alanlarsa şu şekilde sıralanıyor: Düşük maliyetli ve eko verimli ürünlerin geliştirilmesi, gıda güvenliği ve hayvan hastalıklarının kontrolü, gıda ve beslenme kaynaklı hastalıkları önlemek, gıda ve besinde toplum tercihi, endüstri ve sağlık konularıyla ilgili çalışmalar, gıda ve yem işlemesinde yenilikçilik sağlamak, gıda, içecek ve yemde iyileştirilmiş kalite ve güvenlik sağlamak, toplam gıda zinciri, biyo-katalizörler, yeni biyo-rafineriler ve diğer biyo-işlemler geliştirmek, ormancılık ve ahşap bazlı ürünler ve işlemler geliştirmek ve çevresel iyileştirme sağlamak...

YARININ OKYANUSU

Gıda, tarım, balıkçılık ve biyoteknoloji olduğu kadar enerji, çevre, ulaştırma ve nanobilimler, nanoteknolojiler, malzemeler ve yeni üretim teknoloji alanlarını da kapsayan “Yarının Okyanusu” (The Ocean of Tomorrow) altında açılan çağrılarda, deniz ortamında bulunan kimyasal ve biyolojik kirleticilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi için biyosensörler geliştirilmesi, deniz ve ilgili etkinlikleri yerinde izlenmesi için yenilikçi çok fonksiyonlu sensörlerin geliştirilmesi, çürümeyi önleyici malzeme üretimi ve açık denizlerde rüzgâr enerjisi için ulaşım sistemlerinin tasarlanmasına katkı sağlayacak projelere destek sağlanıyor. Bu girişim için toplam 55 milyon euro’luk bütçe tahsis edilmiş durumda.

ÇEVRE DOSTU PROJELER

Çevreyle ilgili araştırmalar için 336 milyon euro ayrılmış. Çevreye ilişkin projelerde özellikle iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, deniz ve karasal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ve yönetiminin sağlanması, kaynak verimliliğinin geliştirilmesi, vatandaşların çevresel afetlerden korunması, sanayi, politika ve toplum için çevresel bilgilerin toplanılması ve paylaşılmasına yönelik araştırmalara destek veriliyor.www.trendisfikirleri.com Diğer konu başlıkları ise şöyle:

İklim değişimi, kirlilik ve riskleri, çevre ve iklim üzerindeki etkiler, çevre ve sağlık, doğal afetler, kaynakların sürdürülebilir yönetimi, doğal ve insan yapımı kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi, deniz sistemlerinin yönetimi, çevre teknolojileri, doğal ve insan yapımı çevrenin gözlenmesi, simülasyonu, korunması, adaptasyonu, iyileştirilmesi ve eski haline getirilmesi için çevre teknolojileri, insan habitatı da dahil olmak üzere kültürel mirasın korunması, muhafaza edilmesi ve değerinin artırılması, kültürel mirasın kent ortamına entegrasyonu, teknolojinin değerlendirilmesi, doğrulanması ve test edilmesi, yer gözlem ve değerlendirme araçları, yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma izleme metotları, farklı boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınma için tahmin metotları ve değerlendirme araçları...

YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Nanoteknoloji, nanomalzeme ve yeni üretim teknolojileri alanında 615 milyon euro’luk bütçe ayrılmış. Özellikle sağlık, çevre ve enerjiye yönelik ve nanoteknoloji tabanlı ürünler ve uygulamalar için mali destek sağlanıyor.

Yüzey ve boyuta bağlı çalışmalar, yeni uygulamalar için malzeme özelliklerinin nano ölçüde kontrolü, nano ölçüdeki teknolojilerin entegrasyonu, nanomotorlar, makineler ve sistemler, nano boyutlarda karakterizasyon ve manipülasyonu için metotlar ve araçlar, temel malzemelerin ve bileşenlerin imalatı için kimyada nanoduyarlıklı teknolojiler, insan güvenliği, sağlık ve çevreye etki, izleme ve algılama alanlarında geliştirilecek projeler de destekleniyor.

Bu bölümde ayrıca “Enerji Etkin Binalar” (Energy Efficient Buildings) girişimi altında binalarda enerji verimliliğini sağlanmasına yönelik 116 milyon euro’luk bütçe ayrılmış.

ENERJİYE 382 MİLYON EURO

Enerji alanında ayrılan 382 milyon euro’luk bütçeyle “Akıllı Şehirler ve Topluluklar” (Smart Cities and Communities), yenilenebilir elektrik kaynakları (fotovoltaik, biyokütle, rüzgar, jeotermal, okyanus, güneş ve hidrolik enerjileri), yenilenebilir yakıt üretimi (biyoyakıt), ısıtma ve soğutma için yenilenebilir enerji kaynakları (solar termal enerji), sıfır emisyonlu güç üretimi için karbon yakalama ve depolamanın yanı sıra temiz kömür teknolojileri, akıllı enerji ağlarına öncelik tanılıyor.

Enerji verimliliğinin artırılması, enerji tasarrufunun sağlanması ve enerji politikalarının geliştirmesi amacıyla bilgilendirmeye yönelik araştırmalar ve çalışmalara da önem veriliyor. Diğer proje konuları ise şu şekilde sıralanıyor: Hidrojen ve yakıt pilleri, yenilenebilir elektrik üretimi, yenilenebilir enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı, sıfır emisyonlu güç üretimi için karbondioksit yakalama ve depolama teknolojileri, temiz kömür teknolojileri, akıllı enerji ağları, enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji politika oluşumu için bilgi...

Türkiye’nin bölgede önemli bir enerji koridoru oluşturduğu göz önünde tutulduğunda, 7 ÇP’de şu ana kadar sadece 13 projede yer almamız ve Türk ortakların fondan yararlanma tutarının 3.4 milyon euro ile sınırlı kalması bu alanda yararlanabileceğimiz potansiyelin altında kaldığımızı gösteriyor.

ELEKTRİKLİ, ÇEVRECİ “YEŞİL” ARAÇLAR

Ulaşım alanında havacılık ve hava ulaşımına yönelik projelere destek veriliyor. Bunun yanı sıra sürdürülebilir yüzey taşımacılığını sağlamayı amaçlayan projeler ve araştırmalara da önem veriliyor. Bu bağlamda örneğin, daha etkin ve daha güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle “Yeşil Araç Girişimi” (Green Car Initiative) ile çevre dostu elektrikli araçların gelişimine önem veriliyor. Ulaştırma altında ayrıca ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalarla ilgili alanlara finansal destek sağlanıyor. Diğer konu başlıkları da şu şekilde sıralanıyor:

Havacılık ve hava taşımacılığı, hava taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi, zaman tasarrufunun sağlanması, müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin sağlanması, maliyet verimliliğinin artırılması, hava araçlarının ve yolcularının korunması, geleceğin hava taşımacılığında öncü olunması, sürdürülebilir yüzey taşımacılığı (demiryolu, karayolu ve denizyolu), yüzey taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi, engelliler dahil tüm vatandaşlar için sürdürülebilir ve erişilebilir şehir taşımacılığının temin edilmesi, emniyet ve güvenliğin geliştirilmesi ve rekabetin güçlendirilmesi...

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Uzay alanında yapılan çağrılar için 126 milyon euro’luk bütçe ayrılmış durumda. Bu kapsamda uzay bilim ve teknolojilerinin güçlendirilmesine yönelik projelere ağırlık veriliyor.

Güvenlik alanında açıklanan projeler için yaklaşık 300 milyon euro tahsis edilmiş. Bu alandaki projelerle, vatandaşların özellikle organize suçlardan korunmasının yanı sıra güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik projelere önem veriliyor.

Kriz yönetimi ve sonrasında güvenliğin yeniden oluşmasını sağlayacak projelere de destek veriliyor. Bu alanda yapılan proje çağrılarında siber suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarda giderek daha çok önem kazandığı gözleniyor.

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM

Sosyo-ekonomik ve beşeri bilimlerde geniş bir alanda toplum sorunlarını araştırmak üzere 107 milyon euro’luk bütçe ayrılmış. Araştırma konuları arasında sosyal girişimcilik, erken çocukluk eğitimi, küresel sorunların çözümünde çokuluslu şirketlerin rolü, Avrupa vatandaşlığında çok dillilik sorunu gibi birçok konu var.

Dünyada, özellikle Arap ülkelerinde yaşanan gelişmeler ışığında, uluslararası uyuşmazlıklarda ve çatışmalarda medyanın rolüne ilişkin araştırmaların yürütülmesi de desteklenen araştırma konuları arasında...

Avrupa Birliği’nin yaşadığı ekonomik durgunluk sonucunda artan işsizlik sorununa karşı özellikle gençlerdeki işsizliğe karşı mücadele önem kazanmış durumda. Yine yaşlanan toplum nedeniyle kamu finansmana ilişkin yürütülecek araştırmalara da büyük önem veriliyor.

Bu proje çağrılarında, Avrupa Birliği’nin dış ilişkilerinde özellikle Kafkasya, Güney ve Doğu Akdeniz bölgesi, Transatlantik ve Hindistan’la birlikte farklı alanlarda araştırmaların yürütülmesi ve işbirliklerinin teşvik edilmesi ön plana çıkarılıyor.

En iyi yabancı araştırmacıları Avrupa Birliği’ne çekmeyi sağlayacak programlara ayrıcalık verileceği de açıklandı. Araştırmacılara kişisel bursların, Avrupa Araştırma Konseyi ve Marie Curie Araştırma Programları tarafından verileceği ilan edildi.www.trendisfikirleri.com. Bu burslarla özellikle araştırmacıların serbestçe seyahat etmelerinin sağlanması ve kariyerlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

KOBİ’LERE ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin yenilik yapma kapasitelerinin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesindeki katkılarını artırılması için 7. ÇP kapsamında bilimsel projeler ve araştırmalara katılımları teşvik ediyor. Bu doğrultuda ayrılan bütçenin en az yüzde 15’inin KOBİ’lere yöneltilmesi ön koşul olarak belirlenmiş.

Kapasiteler Özel Programı altında yer alan “KOBi’ler Yararına Araştırma Alanı” başlıklı bölüm içinse 256 milyon euro’luk ek bir bütçe ayrılmış. Bu bölüm, KOBİ’lerin mevcut imkanları dahilinde sahip olamadıkları teknoloji tabanlı ürün ve süreçlere kavuşmalarını hedefliyor. Bu alana önerilen projelerde Ar-Ge sağlayıcılar (üniversiteler, araştırma merkezleri, Ar-Ge yoğun KOBİ ve büyük ölçekli işletmeler), KOBİ'lerin ekonomik fayda sağlayabileceği nitelikte çözümleri ortaya koyuyor.

Ar-Ge sağlayıcılar çözüme ilişkin Ar-Ge faaliyetini gerçekleştirirken, KOBİ'ler de projenin çözmeye çalıştığı problemin tanımlanmasına katkı yapıyor. Çözümü

süreçlerinde deneyip, söz konusu proje çıktısını ekonomik fayda elde edecek şekilde ticarileştiriyorlar. Ar-Ge sağlayıcıların KOBİ’ler yararına yürüttüğü faaliyetlere ilişkin masraflar, KOBİ'ler üzerinden Avrupa Komisyonu’nun sağladığı hibe desteğiyle Ar-Ge sağlayıcılara aktarılıyor.

KOBİ'ler seyahat masrafları, dolaylı giderler ve yer aldıkları iş paketlerindeki faaliyetlerin niteliğine göre hibe destek alabiliyor. Ancak bu programda KOBİ'lerin yüksek hibe desteğinden ziyade, ticarileştirebilecekleri teknoloji tabanlı ürün ve süreçlere sahip olmayı hedeflemesi gerekiyor.

“KOBİ’ler Yararına Araştırmalar” alanına herhangi bir teknoloji alanında proje sunmak mümkün. Yani konu sınırlaması yok. 7. ÇP’de şu ana kadar, Türkiye’deki KOBİ’lere 30 milyon eruo değerinde destek sağlanmış.

ÜYE ÜLKELERLE EŞİT KOŞULLARDAYIZ

Türkiye 7. ÇP’ye AB üye devletleriyle eşit koşullarda katılabiliyor. Ancak 7. ÇP ile ağırlıklı olarak çok ortaklı uluslararası konsorsiyum projelerinin destekleneceğini unutmamak gerekiyor. Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişiyor. Programa yapılan tüm başvurularda aranan ana koşul işbirliği. Genel olarak, 7. ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke ya da aday ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekiyor.

Programa dahil olan aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşlarıyla aynı hak ve yükümlülüklere sahip. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve üçüncü ülke kuruluşları da katılabiliyor. Araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimlerini amaçlayan projelerde ise en az bir tüzel kişinin bulunması gerekiyor.

İLK ADIMI NASIL ATACAKSINIZ?

Uygun bir proje çağrısı bulduktan sonra, çağrı teklifinin yanı sıra çalışma programı, başvuru kılavuzu ve mali kılavuz gibi belgeleri de dikkatle incelemeniz gerekiyor. Avrupa Komisyonu, çalışma programında, proje niteliğine uygun tüm çalışmaları ve konsorsiyum özelliklerini belirliyor. Ayrıca projenin içeriğine ve projeden elde edilmesi istenen sonuçlara ilişkin bilgiler sunuyor.

İşte bu belgeleri inceleyerek, çalışma programında belirtilen amaca uygun bir proje fikrine sahip olup olmadığınızı değerlendirebiliyorsunuz. Projeyi hazırlamaya karar verdiğiniz takdirde, teklifin yapıldığı proje türüne göre, projede birlikte çalışacağınız ortakları bulmanız ve kuracağınız ortaklığın çerçevesini belirlemeniz gerekiyor. Proje başvurusunun hazırlanması, istenen belge ve bilgilerin teminin ardından nihai adım EPSS (Elektronik Proje Teklifi Sunma) sistemi aracılığıyla projenin gönderilmesiyle tamamlanıyor.

AB 7. Çerçeve Programı'nın ulusal koordinasyon görevi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülüyor. Ulusal Koordinasyon Ofisi, programın tanıtımı ve gelen soruların cevaplanmasıyla yükümlü. Projenin hazırlanması sürecinde bilgi ve destek almak için TÜBİTAK’a başvurabilirsiniz.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre, 7. ÇP’den yararlanabilmek için tüm AB hibe programlarında olduğu gibi sistemin iç dinamiklerini iyi anlamak gerekiyor. Çerçeve programlarının ana hedefleri rekabet, yenilikçilik ve işbirliği. Aslında söylenmek istenen, küresel pazarlarda AB'nin rekabet gücünü artıracak yeni teknolojiler, yeni ürünler geliştirilmesi. Bu noktada yenilikçi ürünlere öncelik veriliyor. Ayrıca yüksek donanımlı işgücünün sınır ötesi serbest dolaşımla ortak projelerde çalışmasının kolaylaştırılması da hedefleniyor.

Bu yüzden 7. Çerçeve Programı'na proje hazırlayacakların, öncelikle çalıştıkları alanın küresel rekabette AB'ye rekabet üstünlüğü kazandırabilecek olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu noktada ulusal üretim, Ar-Ge ve yerel pazarlamadan ziyade AB odaklı üretim ilkelerine sadık kalmak gerekiyor.

Ersan Çıplak/Para dergisi

Tags:2013 yılı hibe programı ,2013 Avrupa birliği hibeleri,ab hibeleri, AB, ÇP, Avrupa Komisyonu, İktisadi Kalkınma Vakfı, Gıda, tarım, euro, enerji, KOBİ, para dergisi,sağlıkta destek ve hibeler,balıkçılık destekleri,siber teknoloji destekleri,balıkçılık destekleri

Facebookta Paylaş

 
 

reklam alani

Sponsor

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ